23.03.2022
0
9
1190
100

Kıvanç Özbilgiç'in yeni indikatörü olan Alpha Trend'in kullanıldığı stratejidir. Alpha Trend çizgilerinin birbirini kesmesi ile AL/SAT sinyalleri oluşur.

using AlphaTrend_IQ = Matriks.Lean.Algotrader.EmbeddedCustom54426694591230893994023139917079371111414384358.AlphaTrend_IQ;
using Matriks.AlgoTrader;
using Matriks.Data.Identifiers;
using System.ComponentModel;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Matriks.Data.Symbol;
using Matriks.Engines;
using Matriks.Indicators;
using Matriks.Symbols;
using Matriks.Trader.Core;
using Matriks.Trader.Core.Fields;
using Matriks.Lean.Algotrader.AlgoBase;
using Matriks.Lean.Algotrader.Models;
using Matriks.Lean.Algotrader.Trading;
using Matriks.AI;
using Matriks.AI.AiParameters;
using Matriks.AI.Data;
using Matriks.Trader.Core.TraderModels;

namespace Matriks.Lean.Algotrader
{
	public class AlphaTrendAlgo : MatriksAlgo
	{
		// Strateji çalıştırılırken kullanacağımız parametreler. Eğer sembolle ilgili bir parametre ise,
		// "SymbolParameter" ile, değilse "Parameter" ile tanımlama yaparız. Parantez içindeki değerler default değerleridir.


		[SymbolParameter("GARAN")]
			public string Symbol1;


		[Parameter(SymbolPeriod.Day)]
			public SymbolPeriod SymbolPeriod1;		[Parameter(1)]
			public decimal AlphatrendCoeff1;

		[Parameter(14)]
			public int AlphatrendPeriod1;

		[Parameter(Momentum.MFI)]
			public Momentum AlphatrendMomentum1;

		[Parameter(100)]
			public decimal OrderQuantity1;

		[Parameter(100)]
			public decimal OrderQuantity2;

		[Parameter(true)]
			public bool AcigaSatisYapilsin;

		MatriksIndicator AlphaTrend_IQ;
		public enum Momentum
		{
			MFI, RSI
		}
		public override void OnInit()
		{

			AlphaTrend_IQ = new AlphaTrend_IQ();

			AlphaTrend_IQ.SetIndicatorParameters("Coeff", AlphatrendCoeff1);
			AlphaTrend_IQ.SetIndicatorParameters("Period", AlphatrendPeriod1);
			AlphaTrend_IQ.SetIndicatorParameters("Momentum", AlphatrendMomentum1); RegisterUserIndicator(AlphaTrend_IQ, Symbol1, SymbolPeriod1, OHLCType.Close, 5);

			SendOrderSequential(true, Side.All);
			WorkWithPermanentSignal(true);

			//Alttaki fonksiyon açıldıktan sonra parametre olarak verilen saniyede bir OnTimer fonksiyonu tetiklenir.
			// SetTimerInterval(3600);

			//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan sembol ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.
			//AddNewsSymbol(Symbol);

			//Alttaki fonksiyon ile tanımlanan anahtar kelime ile ilgili haber geldiğinde OnNewsReceived fonksiyonu tetiklenir.
			//AddNewsKeyword("KAP");
		}

		/// <summary>
		/// Init islemleri tamamlaninca, bardatalar kullanmaya hazir hale gelince bu fonksiyon tetiklenir. Data uzerinde bir defa yapilacak islemler icin kullanilir
		/// </summary>
		public override void OnInitCompleted()
		{

		}

		/// <summary>
		/// SetTimerInterval fonksiyonu ile belirtilen sürede bir bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		public override void OnTimer()
		{

		}

		/// <summary>
		/// AddNewsSymbol ve AddNewsKeyword ile haberlere kayit olunmuşsa bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="newsId">Gelen haberin id'si</param>
		/// <param name="relatedSymbols">Gelen haberin ilişkili sembolleri</param>
		public override void OnNewsReceived(int newsId, List<string> relatedSymbols)
		{

		}

		/// <summary>
		/// Eklenen sembollerin bardata'ları ve indikatorler güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Bardata ve hesaplanan gerçekleşen işleme ait detaylar</param>
		public override void OnDataUpdate(BarDataEventArgs barData)
		{
			if (CrossBelow(AlphaTrend_IQ, AlphaTrend_IQ, 0, 1) && LastOrderSide.Obj != Side.Buy)
			{
				if (LastOrderSide.Obj == Side.All && AcigaSatisYapilsin)
				{
					SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity1, OrderSide.Buy);
					Debug("Alış Emri Gönderildi");
				}else
				{
					SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity1 * 2, OrderSide.Buy, includeAfterSession:false);
					Debug("Alış Emri Gönderildi");
				}
			}
			if (CrossAbove(AlphaTrend_IQ, AlphaTrend_IQ, 0, 1) && LastOrderSide.Obj != Side.Sell)
			{
				if (LastOrderSide.Obj == Side.All && AcigaSatisYapilsin)
				{
					SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity1, OrderSide.Sell);
					Debug("Satış Emri Gönderildi");
				}else
				{
					SendMarketOrder(Symbol1, OrderQuantity1 * 2, OrderSide.Sell, includeAfterSession:false);
					Debug("Satış Emri Gönderildi");
				}
			}

		}

		/// <summary>
		/// Gönderilen emirlerin son durumu değiştikçe bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		/// <param name="barData">Emrin son durumu</param>
		public override void OnOrderUpdate(IOrder order)
		{
		}

		/// <summary>
		/// Strateji durdurulduğunda bu fonksiyon tetiklenir.
		/// </summary>
		public override void OnStopped()
		{
		}
	}
	public class EmbeddedCustom54426694591230893994023139917079371111414384358
	{

		public enum Momentum
		{
			MFI, RSI
		}

		//Ilk parametre indikatörün adı, sınıfın adıyla aynı olmalıdır.
		//Ikinci parametre indikatörün Dataserisinin üzerine mi yeni pencereye mi ekleneceğini belirtir. Yeni pencere için ->IndicatorDrawingArea.NewWindow , Data Serisi için IndicatorDrawingArea.OnDataSeries
		[IndicatorInformationAttribute("AlphaTrend_IQ", IndicatorDrawingArea.OnDataSeries)]
		//Indikatörün çizgilerinin isimleri
	[IndicatorLineInformationAttribute(new []
			{
				"PrevAT(0,1,2)", "AlphaTrend_IQ(0,1,2)"
			})]

	public class AlphaTrend_IQ : MatriksIndicator
		{

			//Indicator opsiyon panelinde değerleri değiştirebildiğimiz parametreler. Int, Bool, Decimal ve Enum değerleri alabilir.Tüm değişken tiplerini DefaultValue ile tanımlarız. 
			[DefaultValue(1)]
			public decimal Coeff
			{
				get; set;
			}
			[DefaultValue(14)]
			public int Period
			{
				get; set;
			}
			[DefaultValue(Momentum.MFI)]
			public Momentum Momentum
			{
				get; set;
			}


			MFI mfi;

			RSI rsi;

			ATR atr;
			public sealed override void OnInit()
			{
				mfi = MFIIndicator(Symbol, SymbolPeriod, Period);

				rsi = RSIIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, Period);

				atr = ATRIndicator(Symbol, SymbolPeriod, OHLCType.Close, Period);

			}

			/// <summary>
			/// Seçilen sembolün bardata'ları güncellendikçe bu fonksiyon tetiklenir. 
			/// </summary>
			/// <param name="currentBar">Güncellenen bardata'nın indexteki sırası</param>
			/// <param name="inputValue">Seçilen OHLC tipine göre gelen bardata'nın o anki değeri</param>
			/// <param name="barDateTime">Bardata'ya gelen güncelleme zamanı</param>
			public override void OnDataUpdate(int currentBar, decimal inputValue, DateTime barDateTime)
			{
				var L = Instrument.SymbolBarData.Low[currentBar];
				var H = Instrument.SymbolBarData.High[currentBar];
				if (currentBar < Period)
				{
					//SetLine fonksiyonu indikatördeki noktaları kuran fonksiyondur
					//Ilk paramatre indicatordeki hangi çizginin güncelleneceği bilgisidir.
					//Ikinci parametre güncellenecek çizginin hangi indexinin güncelleneceği bilgisidir.
					//Ucüncü parametre güncellenecek çizginin indexinin alacağı değerdir.
					SetLine(0, currentBar, 0);
					SetLine(1, currentBar, 0);
					return ;
				}

				var upT = L - atr.Value[0][CurrentIndex] * Coeff;
				var downT = H + atr.Value[0][CurrentIndex] * Coeff;
				decimal mom = 0;
				switch (Momentum)
				{
					case Momentum.MFI:
						mom = mfi.Value[0][CurrentIndex];
						break;
					case Momentum.RSI:
						mom = rsi.Value[0][CurrentIndex];
						break;
				}
				var PREV = Value[1][currentBar -1];
				var AlphaTrend_IQ = mom>50? (upT<PREV? PREV:upT) :(downT>PREV? PREV:downT);
				SetLine(0, currentBar, Value[1][currentBar -2]);
				SetLine(1, currentBar, AlphaTrend_IQ);

			}
		}	}
}

0 Yorum